ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ
 
ವಾರ್ಷಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
KLLADS 2017-18 KLLADS 2018-19 KLLADS 2019-20
   
ವಾರ್ಷಿಕ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ
      2017-18, 2018-19, 2019-20

No of Visitors : 196969